Przestrzeń Tabel Oracle

Przestrzeń Tabel Oracle (TableSpace) jest logiczną jednostką w Systemach bazodanowych firmy Oracle. Przestrzeń tabel zawiera przynajmniej jeden plik (datafile). Każdy obiekt przechowywany w bazie danych Oracle jest przypisany do konkretnej przestrzeni tabel. Można powiedzieć że przestrzeń tabel jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy systemem plików a RDBMS.

Wiersz, krotka, rekord w bazach danych

Wiersz/Krotka/Rekord w bazie danych jest konstrukcją analogiczną do rekordu w języku programowania. Posiada strukturę wewnętrzną tj. podział na pola o określonym typie. Rekordem może być wiersz pliku tekstowego, a pola mogą być określone poprzez pozycję w wierszu lub oddzielane separatorami. W relacyjnych bazach danych rekord to jeden wiersz w tabeli, czyli jedna krotka w relacji. Podczas przetwarzania wyników zapytań do bazy danych, które mogą zawierać połączone dane z kilku tabel, pojedynczy wiersz również jest nazywany rekordem. W bazach analitycznych w przypadku kostek OLAP można spotkać się określeniem krotki jako komórki zwracanej w wyniku zapytania (normalnie krotka odpowiada wierszowi/rekordowi).

widok – perspektywa

Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe ( np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B ). W niektórych SZBD widok służy tylko i wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.

Encja

Encja (ang. entity) w bazach danych to reprezentacja obiektu (grupy obiektów) Formalnie jest to pojęcie niedefiniowalne, a podstawową cechą encji jest to, że jest rozróżnialna od innych encji (założeniem modelu relacyjnego jest unikalność encji).
Przykłady encji (i atrybuty w encji):
• Osoba (imię, nazwisko, PESEL)
• Pojazd (wysokość, szerokość, długość, sposób poruszania się)
Charakterystyczną cechą encji jest to, że włącza ona do swojego obszaru znaczeniowego obok obiektów fizycznych również obiekty niematerialne. Encja może stanowić pojęcie, fakt, wydarzenie (np. konto bankowe, którego atrybuty to np. numer, posiadacz, dopuszczalny debet itp.; konferencja, której atrybuty to np. temat, data, organizator itp.; wypożyczenie książki, z atrybutami np. imię i nazwisko wypożyczającego, numer karty bibliotecznej, data wypożyczenia itp.).
W pewnych kontekstach encja ma znaczenie bliższe tabeli przechowującej dane, a czasem jest utożsamiana z wystąpieniem danego obiektu w tabeli(instancja obiektu).

Na podstawie polskiej wiki, z moimi drobnymi zmianami.

Instancja bazy danych

Instancja bazy danych to byt nadrzędny utożsamiony z oprogramowaniem zarządzającym przetwarzanymi danymi. W przypadku Oracle instancja utożsamiana jest z jedną logiczną bazą danych. Instancja bazy danych Oracle składa się ze struktur pamięciowych, do których dostęp mają wszystkie procesy ją obsługujące oraz ze struktur prywatnych, dostępnych tylko dla procesów, które te struktury za-alokowały.
Można powiedzieć że Instancja Oracle składa się z struktur pamięciowych i procesów systemu operacyjnego obsługujących bazę danych. W przypadku SQL Server Instancja może obsługiwać wiele logicznych baz danych. Podobnie jak w SQL Server również MySQL pozwala na przechowywanie wielu logicznych baz danych. Konsekwencją takiego podejścia wspomnianych RDBMS jest możliwość zarządzania uprawnieniami i polityką kopii bezpieczeństwa na nieco innym poziomie (logiki danych) niż w przypadku Oracle.
W kontekście zbiorów danych instancją obiektu możemy nazwać jego wystąpienie. W przypadku baz danych dość częstym przypadkiem(niekoniecznie prawidłowym) jest fakt zapisu tego samego obiektu w różnych stanach(instancjach) mimo iż poprawność logiczna danych jest zachowana na poziomie jednostkowym może ona później zaburzać procesy analityczne.